Обществен ред в жилищните сгради – не само по време на извънредно положение

Обществен ред в жилищните сгради - не само по време на извънредно положение - 2

В дните на извънредно положение повечето хора прекарват голяма част от времето си у дома. Това, за съжаление, не рядко води до нарушаване на реда и тишината в жилищните сгради (от викове, крясъци, силен говор, шумни игри на деца в неподходящо време, битови уреди, TV и озвучителни системи, местене на мебели, ремонтни дейности и т.н.).

Добре е да напомним, че ние всички сме длъжни да се съобразяваме и да спазваме наредбата и правилата за обществения ред, които важат и са еднакви за всички и от спазването им зависят добрите ни междусъседски отношения и нормално съжителство в сградата.

НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община

Глава втора

Осигуряване и опазване на обществения ред

Чл. 2. (1) Забранява се викането, пеенето и шумния говор и използването на озвучителни системи на обществени места.

(2) Забраната по предходната алинея не се прилага при обществени прояви, разрешени по реда на глава пета.

(3) (Нова – Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г.) Забранява се хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси на всички места за обществено ползване.

(4) (Предишна ал. 3 – Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г.) Не се допуска продължителното загряване и форсирането на място на автомобилните двигатели в жилищните квартали.

Чл. 3. (1) Освен забраните по предходния член, в жилищните сгради се забраняват шумни увеселения, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели.

(2) За задоволяване на битови потребности, дейностите по предходната алинея могат да се извършват само от 8 до 14 часа и от 16 до 20 часа в дните, обявени за работни, а със съгласието на засегнатите обитатели и в почивни дни.

(3) (Отм. с Решение № 170 по Протокол № 86 от 31.03.2011 г.)

(4) В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки, за спазване на изискванията на съответните хигиенни норми, ползуването на озвучителни уредби и на шумни апарати и машини (зъболекарски, прахосмукачки, циклещи и др.) може да става само от 09.00 до 14.00 и от 16.00 до 21.00 часа.

(5) Свиренето на музикални инструменти и пеенето за обучение, репетиране, преподаване и музициране може да става само от 08.00 – 14.00 и от 16.00 – 22.00 часа.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *